Verksamhetsberättelser
Här lägger vi in en lite nedbantad version av verksamhetsberättelser för att alla som är intresserade av  Lantbruksmuseet ska få en insikt i vad som händer. Inga påtagliga händelser är borttagna. Medlemmar får  på årsmötet tillgång till den kompetta verksamhetsberättelsen inkl. ekonomirapporten.


  Verksamhetsberättelse för Lantbruksmuseet Ljusfallshammar

avseende verksamhetsåret 2020 .

 

Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari 2020 till 31 december 2020.

Föreningsinformation
Registrerat namn: Lantbruksmuseet, Ljusfallshammar
Fastighetsbeteckning: Ljusfall 3:120
Besöksadress: Hyttsjövägen 30
Postadress: Hyttsjövägen 30, 612 73 Ljusfallshammar
Organisationsnummer: 824000 - 6422
Hemsida: www.lantbruksmuseum.se
Facebooksida: www.facebook.com/lantbruksmuseum.se
 
Årsstämman
P.g.a. problemen med coronaviruset, flyttades årsstämman från den 19 mars 2020 till den 27 augusti 2020.
Coronaviruset härjade fortfarande vid den senare tidpunkten, varför styrelsen beslutade att genomföra årsstämman framför scenen utanför museet. 31 medlemmar hade mött upp.
Ordförande för mötet var Denny Lawrot och sekreterare Rose-Marie Goding-Blomdahl.
 
Styrelse
Stig Andersson ordf.; Thomas Carlsson, vice ordförande; Rune Johansson, ekonomiansvarig; Christer Eklund, sekreterare; Veine Andersson;
Bo Karlsson; Eddie Karlsson; Thomas Strid; Leif Sundström, Ulrike Åkesson
Styrelsesuppleanter: Veronika Axelsson, Sören Johansson; Gun Lyberg.
 
Sorgebesked
Föreningen fick i december det tråkiga beskedet att vice ordförande Thomas Carlsson avlidit. Thomas lämnar ett stort tomrum efter sig men hans omtanke om föreningen och hans givmildhet lever vidare.
 
Styrelsemöten
Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10st. ordinarie protokollförda styrelsemöten samt ett extra, konstituerande, protokollfört styrelsemöte.
P.g.a coronan avhölls 3 styrelsemöten som telefonmöten och 3 avhölls utomhus vid museets scen.
 
Medlemmar
- I 2020 års medlemsmatrikel kan vi glädjande konstatera att museiföreningen för närvarande har ca 215 röstberättigande medlemmar.  
 
Evenemang och sammankomster
P.g.a. coronapandemin har museets verksamhet starkt påverkats under året.
- Den traditionella fågelskådningen den 16 maj kunde glädjande genomföras tillsammans med Naturskyddsföreningen i Finspång. Grötfrukosten i cafeterian efter naturupplevelsen fick dock ställas in.
- En uthyrning av museiområdet till ett företag för s.k. ”Bonnauktion” kunde genomföras den 10 oktober. Museilokalerna tvingades dock hålla stängda för att inte kollidera med auktionsfirmans coronaregler. All försäljning av ”tilltugg” skedde utomhus och sköttes av museiföreningen.
- Den 22 oktober anordnades en idékväll i cafeterian. P.g.a. coronaläget begränsades deltagarantalet till de mest aktiva. Bilder från andra museer visades på stor-TV.
 
Följande planerade evenemang har under året tvingats ställas in:
-  Valborgsmässofirande 30 april
-  Museets dag 16 maj
-  Klädloppis 31 maj
 - ”Allsång och Önskelåtar” 6 juni och 3 augusti
-  Bakluckeloppis 2 augusti
- ”Bondgårdens barn” 22 augusti.
- ”Bondgården Förr” 12 september  
-  Berättarkväll 5 november   
- ”Jul på Lantbruksmuseet” 21 november
 
Öppethållande och besökare
- Museet har normalt öppet för besök från början av maj till mitten av september.
- 2020 öppnade museet den 16 juni t.o.m. 10 september för enskilda besökare och
  omfattade tisdag, torsdag och söndag mellan kl.10 och 16.
- Antalet betalande besökare 597 personer. Detta kan jämföras med 2019 då museet hade ca 4 500 betalande besökare.
 - Fem olika skolor med fjärdeklasselever från Finspångs kommun har besökt museet. Initiativet kom från kommunens kulturansvarige för skolverksamheten.
- Inga bussresor sökte sig under året till vårt museum.
- Entrén höjdes från 50 kr per person till 60 kr. Barn och ungdomar till 16 år går fortfarande in gratis.
- Inga grupper har under året tagits emot för servering i museets cafeteria
 
Personal
- Cafeterian har varit öppen för enskild enklare servering. Plexiglasskydd har funnits liksom handsprit, anslag och avståndsmarkering på golvet. Renhållning av lokalen har förstärkts.
- Föreningen hade stor hjälp med sommarens allmänna öppethållande och skötsel av cafeterian av Anda Rosen.
- Museivärdar har inte arbetat detta år. Detta för att klara avståndsregler mellan människor.
- En ung skolpojke från orten har sommarjobbat på museet.
- På måndagarna, som är den officiella arbetsdagen vid museet, har mellan 10 och 15
herrar och damer träffats för att jobba med underhåll och utveckling av museet.
 
Sponsring
- Föreningen har under året haft ett antal sponsorer som bidragit med material och arbetsinsatser.
- Skogsstyrelsen skänkte ett antal röjsågar, som kan plockas ihop till flera fungerande.
- Sponsorernas välvilja har för museet varit mycket värdefull.
 
Loppisboden
- Verksamheten med loppisboden blev under året något dämpad, men drog ändå in ca
2 700kr. Många har under året fortsatt att välvilligt skänka försäljningsobjekt, där varje försäljningskrona oavkortat kan gå in i museiverksamheten.
 
Butikshopen
- Butiksshopen har under året utvecklats och lokalen har fräschats upp ytterligare. Sortimentet byggs upp efterhand och drog under året in ca 2 900 kr plus en del lager. Bl.a. säljs varor från den ideella hjälporganisationen ”Från hjärta till hjärta”. Presentshopen är liksom loppisboden populära besöksmål vid museibesöken.
 
Försäkringar
- Försäkringen hos Östgöta Brandstodsbolag har under året höjts till fullvärde.
- Säkerheten för museet har, tillsammans med försäkringsbolaget, gåtts igenom. Härvid har säkerheten höjts genom montering av nya och ökat antal hänglås och låskolvar. Samtidigt infördes ett enda nyckelutförande till samtliga lås. Nycklar kan enbart tillverkas med master.
- Föreningen har förmånen att trafikförsäkring för fordon (ex.vis traktorer), som enbart användes tillfälligt, rapporteras till försäkringsbolaget några dagar i förväg. Förfaringssättet ger fullgott skydd men kostar inte museet något extra.
 
Samlingslokalen 
- Den iordningställda café- och samlingslokalen har under året haft en begränsad användning. Enstaka besökare som inhandlat ”fika”, några styrelsemöten, ett begränsat föreningsmöte och samlingspunkt för arbetande medlemmar under måndagar.
- Inga hyresintäkter från externa kunder har redovisats.

Museets byggnader och ytterområde
- Bredband via fiber har dragits in till museet.
- Golvet under cafeterian har isolerats färdigt.
- Grindar vid infarten till museiområdet har tillverkats och har även försetts med lås.
- Samtliga lås och låskolvar är utbytta och kompletterade.
- Virkesförrådet är sorterat och staplat för lätt åtkomlighet.
- Kraftiga och snabba väderomslagen under vintern medförde en del kondens i stora hallen. Arbete pågår med att hitta en lösning.
- Museet har kommit överens med grannen Hyttsjö Materialåtervinning om att få disponera ytan i ett nedlagt grustag, vilket är värdefullt vid ex.vis parkeringsbehov.
- Ytan i det nedlagda grustaget har rensats från buskar och mindre träd. Ett antal lass med grus har forslats dit och planerats ut.
- Ny dörr har monterats på Loppisboden.
- Förrådsutrymmet bakom cafeterian (ca 25 m2) har värmeisolerats. Tak, väggar och golv har beklätts med skivor. Golvet har linoleummatta som ytskikt.
 
Registrering och katalogisering av föremål
- Arbetet med att registrera förekommande och nyinkomna föremål vid museet har haft en något lägre takt under året.
 
Museiverksamheten
- Museet har även under detta år haft fortsatt tillströmning av historiska och intressanta föremål från engagerade och vänliga människor.
- På övervåningen i stora hallen har två nya miljöer kommit till. ”Bondgårdens kök med pigkammare” och ”Dassets historia”.
- Teknikavdelningen har byggds om, fräschats upp och finns nu på ett ställe.
- En vägg i anslutning till huvudentrén har iordningställts som utställning med bl.a. gärdesgård, dragspelande musikant och gamla föremål.
- Längs en vägg i cafeterian har en utställning med grundtemat ”Café” utformats.
- Under året har en ny dimension införts på museet. Nämligen ”ljud”. På fem platser i museet får besökaren uppleva tidstypiskt bakgrundsljud.
a) Smeden hörs arbeta inifrån smedjan b) Gubben på dasset ropar då dörren öppnas.
c) Radioutsändning på teknikavdelningen. d) En traktor startar. e) Musikant som spelar dragspel.
 
Hemsidan och Facebook
- Föreningens Hemsidan, www.lantbruksmuseum,se, och Facebooksida, www.facebook.com/lantbruksmuseum.se, som togs i bruk 2019, fungerar bra.  
Hemsidan har under året haft ca 3 000 besök.
 
Kontakter med massmedia
- Under året har två tidningar (Folkbladet och NT) samt radio Östergötland besökt museet. Man har gjort ett flertal reportage från föreningens verksamhet, om intressanta föremål samt om nya historiska miljöer. Samtliga reportage har varit i positiv anda och gett mycket bra reklam.
 
PR
 - Finspångs kommuns kulturverksamhet har på [CE1] hemsidan lagt ut filmsnuttar från olika intressanta besöksmål inom kommunen. Här finns Lantbruksmuseet representerat.
- Kulturchefen i Finspångs kommun besökte museet och diskuterade kulturella rundresor inom kommunen där Lantbruksmuseet skulle ingå.
- Lantbruksmuseet ingår i ”Museinätverket Skog och Trä” med hemsidan  www.skogsriket.se. Nätverket har en egen broschyr där information om Lantbruksmuseet finns med. Två representanter från vårt museum deltager i ett årligt möte.
- En PR-firma har tagit fram underlag och förslag att utveckla museets broschyr, till skyltning vid riksväg 51 samt till en reklamfilm.
- Museiföreningen har medverkat i Finspångs kommuns turistbroschyr för 2020. Broschyren har bl.a. delats ut till samtliga hushåll i Finspång. Den har dessutom funnits på turistbyrån och andra turiststråk.
- Museet har haft en annons och numrerad hänvisning på turistkartan över Finspångs kommun.
- Museiföreningen har under året deltagit med bild och text i museiguiden över museer i hela Sverige som ges ut av ”Arbetsamma museer”. ”Arbetsamma museer” är ett samarbetsråd med säte i Norrköping.
- Museet har en egen broschyr i form av ett tvåsidigt vikt färgkopierat A4-blad, som tryckts i ca 1000 exemplar av ett tryckeri.
- Museet har en speciell broschyr, som riktar sig till föreningar och bussbolag.
- Föreningen deltog med en julannons i Hällestátidningen och i Ljusfallshammars Byaråds tidning Hammarslaget.