Historik över Lantbruksmuséet Ljusfallshammar

Historik med klipp ur föreningens årsredovisningar
 

Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar har tillkommit i två utvecklingsfaser.


1991
Den första delen började byggas 1991, vilken består av två utställningshallar om ca 12 gånger 30 meter vardera, ett såghus och en samlingslokal i ett separat litet hus.
Initiativtagare till uppförandet av ett Skogs-och Lantbruksmueum i Ljusfallshammar var Karl Hellmark från grannorten Tjällmo. Han hade under många år samlat föremål från östgötska landsbygden och hans strävan var att kunna visa, för andra människor och kanske framför allt för kommande generationer, hur utvecklingen på landsbygden gått till.
För att kunna göra detta behövdes ordentliga utställningslokaler, något som Karl Hellmark  jobbade hårt för att åstadkomma. Efter många vedermödor fick han möjlighet att genomföra sina drömmar, dock inte på sin hemort utan i Ljusfallshammar.
 
Muséets namn var från början Tjällmo-Hällestad Skogs-och Lantbruksmuséum. Bakgrunden till det namnet är att Karl Hellmark länge strävade efter att skapa ett muséum på sin hemort Tjällmo i Motala kommun. När detta av flera anledningar inte lyckades och muséet istället kunde byggas i Ljusfallshammar, som ligger i Hällestad socken Finspångs kommun, låg det nära till hands att i namnet innefatta båda socknarna, ”Tjällmo-Hällestad”.
Numera är museets registrerade namn: Lantbruksmuseet Ljusfallshammar

1993
I augusti 1993 invigdes den första delen av Lantbruksmuseet, som vi kallar Hellmarkmuséet. Flaggan var i topp och många människor var församlade.
 
2003
Den andra utvecklingsfasen började 2003 då muséet fick möjlighet att disponera en större samling med många historiska föremål. Ägare till denna stora samling var Karl-Harry Nilsson från Björnö i Motala kommun. Samlingen innehåller förutom skogs- och lantbruksföremål ett stort antal föremål från lantbrukets hushåll och dessutom från ett flertal hantverkare. För att kunna härbärgera och visa den nya samlingen tillsammans med de gamla föremålen byggdes en utställningshall på hela 23 gånger 60 meter. Runt hallen löper en läktare, där det finns olika miljöer uppbyggda med väggar emellan.

2005 
På försommaren 2005 invigdes muséet, som nu hade en utställningsyta överstigande 3000 kvm, av landshövding Björn Eriksson.

2006 - 2007
Under senare delen av 2006 och början på 2007 var verksamheten låg p.g.a ekonomiska problem och att det bl.a saknades en fungerande styrelse.

På sommaren 2007 tog en ny styrelse över och lyckades få igång verksamheten och hålla museet öppet över sommaren.  I oktober anordnas en temadag med namnet "Äpplets Dag" tillsammans med Ljusfallshammars Byaråd. Arrangemanget blev mycket lyckat och gav nytt hopp om fortsatt verksamhet.

2008
Två större evenemang har genomförts. Museets dag den 19 maj och Potatisens dag den 27 september. Två trevliga och mycket lyckade arrangemang i samarbete med Byarådet. Valborgsmässofirandet hölls även detta år vid museet.
 
Antalet betalande besökare har totalt överskridigt 1000 personer. En siffra som vi hoppas att våra reklaminsatser markant ska öka på till nästa år. Ser vi till förfrågningar tycks en tendens vara att antalet grupper ökar. 
 
Öppettiderna under året var generöst tilltagna. Trots detta lyckades vi besätta i stort sett varje timma. En fantastisk insats av våra medlemmar.
 
34 fönster runt stora museibyggnaden har monterats. Uppsnyggnings- och planeringsarbeten på hela yttre området har genomförts. Halva golvytan i stora hallen har belagts med finkornigt grusmaterial samt viss del med cementplattor. Elnätet har förbättrats. Taket har setts över. En förrådsdel med golv är iordninggjord i stora hallens oinredda del. Här har även en dubbel plåtport monterats.
 
Till stöd för museivärdarnas arbete är en checklista framtagen. Befintlig dator är genomgången. En flytbrygga har tillverkats och en trappa ner till sjön påbörjats. En mindre åker för ex.vis odling av havre, vete eller liknande har skapas genom att införskaffa ett antal kubikmeter jord. Inomhus pågick uppsortering av föremål, arbete med att renodla miljöer samt skapa informationstavlor. En sponsortavla tillverkades.
 
Det lån på 810 000 kronor, som föreningen hade sades upp av långivaren. Tack vare välvilliga utlåningar av några medlemmar, samt ett nytt banklån löstes skulden.
 
Finspångs kommun har under året visat att man tror på och ställer upp för museet. Föreningen fick 50 000 kronor i driftbidrag. Kommunens stöd är viktigt för museets överlevnad. Föreningen har vid flera tillfällen under året träffat kommunrepresentanter och i positiv anda diskuterat museets verksamhet.

 2009
Under 2009 glasades montrarna på övervåningen i stora hallen.
-Golvet i stora hallen belades med 0–6 mm:s grus för att få en trevligare och mera lätthanterlig yta.
-Vattenprover från den egna brunnen togs och godkändes.
-Ett antal skänkta stockar sågades upp till plank och brädor med ett transportabelt sågverk.
-En provgrop grävdes för avloppsinfiltration, efter anmodan från kommunens Miljö-och Hälsoskyddskontor.
-Samtliga utställningar på stora hallens övervåning har grundligt gåtts igenom och byggts upp på ett informativt sätt.
-Planeringen av en samlingssal (cafeteria) samt köksdel på tillsammans 125 m2 påbörjades.
-Arbetet med att skapa en enda inventarielista i Excel över samtliga förekommande föremål oberoende av ägare påbörjades. Till varje inventarienummer kopplas intressanta fakta, historik och bilder.
-Museet har under året upplevt en tillströmning av historiska och intressanta föremål från engagerade och vänliga människor. Föremålens art varierar stort. Några exempel är radioapparater, verktyg, informativa böcker, en oxvandring, en rikthyvel, som tillverkats av Ljusfallshammars Fabriksaktiebolag, läromedel från skolor, kyrkbänkar från Hällestad.
-Museet har under året haft en egen broschyr i form av ett vikt färgkopierat A4-blad och på turistkartan över Finspångs kommun har museet funnits med.
-Museiföreningen har under året deltagit i ett turistsamordnande utvecklingsarbete i Finspångs kommuns regi som även är knutet till Östsvenska turistrådet.
-Hemsidan hade vid årsskiftet 11 sidor.

2010
Under 2010 kom arbetet med samlingslokalen (cafeterian) glädjande långt. Väggarna gipsades. Ett kraftigt bjälklag både för golvet och taket blev klart.
Dörrar till toaletter och ut mot en blivande ingång är skänkta och finns tillgängliga.
-Timmer till bjälklaget samt furugolvet i samlingslokalen har skänkts av medlemmar.
-Plastmattan och lim till köksdelen (24 m2), samt spackel skänktes av en färgfirma. En hantverkare lade köksgolvet utan kostnad.
-Innertak av Huntonit är uppsatt av medlemmar och en Fas 3-anställd.
-Vatten- och avloppsledningar inne i cafeterian har installerats. En stor del av köksinredningen skänktes av en medlem.
-Hittills har det investerats ca 56 000 kronor i samlingslokalen.
-Arbetet med att skapa en gemensam inventarielista över samtliga förekommande föremål pågår nu målinriktat.
-Ett arbete med att organisera guideverksamheten pågår. I arbetet ingår att lägga upp ett enhetligt program för större grupper. Häri ska ingå mottagande av gruppen med information om museet och något lite om orten och kommunen. Till detta kommer uppläggning av två genomtänkta guiderundor med lämpligt underlag. Guideunderlaget ska även kunna användas till att utbilda flera guider. För att fånga upp kunskap filmas berättande medlemmar.
-Mätningsarbeten och förberedelser för iordningställande av avloppsanläggningen.
-Plogning av snö har genomförts, så att museiområdet har kunnat vara öppet för biltrafik hela vintern.
- Uppsågning av stockar, som skänkts till föreningen, har genomförts.
-Snöskottning på flera av museets utsatta byggnader har utförts.
-Framtagning och inköp av t-shirts och jackor med museets tryck för försäljning
 
Efter erbjudande från kommunen och ansökan från museiföreningen har museet haft två fast anställda personen via det s.k FAS3 projektet. För museets del har det varit mycket värdefullt. Både hantverksmässiga behov och registrering av föremål har utförts.
 
Museet har under året upplevt en fortsatt tillströmning av historiska och intressanta föremål från engagerade och vänliga människor.
Bl.a. har ett tröskverk och div. andra museiföremål skänkts av Ingvar och Margareta Andersson i Båtstorp.
En samlare av motorsågar från Åby utanför Norrköping har fått byta en renoverad och uppmålad motorsåg mot en dubblett (i renoveringsbehov) från museets samlingar.
Den s.k. Karl-Harrysamlingen ägs numera av Karl-Harry Nilssons barn och barnbarn. Familjen har under året deltagit i och stöttat föreningens verksamhet på ett värdefullt sätt.
 
Hemsidan utvecklas kontinuerligt.
Hemsidan har besökts av många museivänner runt om i Sverige och utlandet. Den har även medfört att antalet besöksgrupper ökat markant.

2011
Under 2011 har den efterlängtade och så välbehövliga samlingslokalen (cafeterian) tagits i drift. Nu återstår i stort sett enbart att färdigställa toaletterna samt lite ”mysbelysning” i form av lampetter.
- En luftvärmepump typ Sverigepumpen har installerats.
-Museets avloppsanläggning är iordningställd och godkänd.
-Nedläggning av avloppsledningar från cafeterians nya kök och toaletter till trekammarbrunnen har utförts liksom nedläggning av avloppsledningar från trekammarbrunnen till den nyanlagda infiltrationsbädden.
-Elmätarskåpet är av Vattenfall flyttad från Museibyggnad 1 till en stolpe vid gamla sorteringsverket.
-Matning av el är kompletterad med en jordkabel från elskåpet och till nya köksavdelningen
-Den stora tändkulemotorn av fabrikat KRIMO, som drar sågverket har köpts loss av Bo Karlsson och överlåtits till museet. Dessutom har Bosse gått igenom motorn som åter kunde driva sågen under ”Skogen Förr och Nu”
-På en grannmark norr om museet ligger gamla odlingsrösen. Genom markägarens försorg har en upprensning kring odlingsrösena skett. En gångstig från museets tomtmark till området är även uppröjd.

Ett arbete med att bygga upp guide- och informationsunderlag pågår. För tillfället måste dock konstateras en viss svårighet att rekrytera tillräckligt många guider. Styrelsen siktar därför på att kraftigt utveckla och öka antalet informationstavlor, som bygger på guideunderlaget. Ett personligt mottagande av besöksgrupper kommer naturligtvis att kvarstå. Häri ingår information om museet och något om orten och kommunen.
I samband med ”Skogen Förr och Nu” genomgicks museets alla inventarier med skogsanknytning. Arbetet är mycket värdefullt vid uppbyggnad av en permanent utställning på samma tema.
Museet har haft en fast anställd person via det s.k FAS 3 projektet. Anställningen pågick fram till den 20 december 2011 då förordnandet gick ut. För museets del har det varit mycket värdefullt.

2012
Under 2012 har den iordningställda café- och samlingslokalen använts flitigt och två av de tre toaletterna är nu inkopplade.
-Ett första steg med att vintersäkra vatten och avlopp är utfört. Bl.a. har isolerade vattenrör med värmekabel monterats.
-Området runt borrhålet för dricksvatten är vintersäkrat med hjälp av ett cementrör (ca 1 m i diameter), isolering och ett ordentligt cementlock. Hydroforen har flyttats in i handikapptoan. En djupvattenpump för dricksvatten har inköpts och monterats som ersättning för den som tidigare havererade.
En informativ permanent utställningen om ”Skogen” har byggts upp på läktarens bortre del i stora hallen. En utescen för olika slags uppträdande har byggts framför stora hallen. Golvet på övervåningen ovanför cafeterian och förrådet är isolerat och spånskivor monterade. Ett arkivrum har påbörjats på övervåningen över förrådet. En smedja håller på att färdigställas i markplanet i stora hallen. En mekanisk verkstad har påbörjats intill ovan nämnda smedja.
En röjsåg har inköpts för att kunna hålla snyggt på området. En begagnad Volkswagen Polo har inköpts för att möjliggöra att ha Fas-3 anställda. En beg. cyklon har inhandlats till sågen. Ett större parti gipsskivor har inköpts för väggbeklädnad i nya övre hallen.
Arbetet med att bygga upp föreningens guide- och informationsunderlag pågår kontinuerligt. Eftersom det är näst intill omöjligt att hålla ihop grupper vid traditionell guidning, har man under året arbetat med målsättningen att ha flera museivärdar, som cirkulerar bland besökarna. Det har visat sig fungera bra. Arbetet med att utveckla och öka antalet informationstavlor fortgår.
 
2013
Under 2013 har museiföreningen deltagit i ett antal möten och informationsträffar, som anordnas av kommunens turistsamordnare. Mötena ger både god information om pågående turistsatsningar samt goda kontakter med andra turistföretag inom kommunen. Museiföreningen deltar i Finspångs kommuns turistnäring och är bl.a. s.k. projektägare i ett utvecklingsprojekt om ”Besöksnäringen i Finspång”. Projektet leds och sköts av Upplevelsekompetens i Linköping AB (Lars Karlsson). Ett löfte om 20 000 kr till en förstudie erhölls i december från Leader Inlandet.
En mycket viktig och värdefull milstolpe i Lantbruksmuseets historia passerades under måndagskvällen den 25 november 2013 då Röda korsets Hällestadskrets beslutade att bidra med inköp av en trapphiss för personer med funktionshinder. Föreningen har under året haft ett trettiotal sponsorer, som bidragit med bl.a. pengar, materiel och arbetsinsatser.
Sponsorernas namn finns på en särskild tavla vid huvudentrén samt på föreningens hemsida. XL-Bygg har skänkt en hel del byggmaterial från Solberga. Sponsorernas välvilja har för museet varit mycket värdefull.
 
Verksamheten med loppisboden blev även lyckosam och inbringade under året 6190 kronor till föreningen. Många har under året fortsatt att välvilligt skänka försäljningsobjekt, varför varje krona oavkortat kan gå in i museiverksamheten.
Den totala försäkringen hos Östgöta Brandstodsbolag ligger på en årskostnad av 16 706 kronor
Den iordningställda café- och samlingslokalen har under året använts flitigt. Cafeterian har kraftigt förbättras med avseende på vinteranvändning. Avloppsrören har isolerats och försetts med värmekabel. Ytterväggar och delar av golvet har tilläggsisolerats.
Arkivrummet på övre våningen är i stort sett klart. Återstår endast väv, målning, värme och belysning.
Mekaniska verkstaden och smedjan är invigda, vilket innebär att museet nu har ytterligare två miljöer att visa upp. Invigningen gjordes av Gustav Johansson 96 år. Gustav, som när detta skrivs inte längre finns i livet, var mycket kunnig i Ljusfallshammars historia och visade stort intresse för Lantbruksmuseet.
Samtliga motorsågar som finns vid museet har inventerats.
Gjutning av golv till mekaniska verkstaden samt ytterligare en ännu ej bestämd miljö är utförd. En taktransmission, som är hämtad i Tjällmo är uppsatt i mekaniska verkstaden.
Skötbord och armstöd i handikapptoaletten är skänkta av Röda korset och monterade.
Museets gamla köttvagn har iordningställts med bl.a. nya rostfria plåtar, belysning och konstgjorda korvar.
En större el-central, en professionell diskmaskin, en gaffeltruck och en laserskrivare har anskaffats. 
 
Museet har under året upplevt en fortsatt tillströmning av historiska och intressanta föremål . Från Tybble har museet fått överta ett litet gårdsmuseum. Museet ägdes av släktingar till Roald Wiss som 1978 gav ut boken ”De gamla byarna i Tylöskogen”. Registrering av föremålen har genomförts.
Museet har under en del av året haft 2,5 fast anställda personer via arbetsförmedlingens Fas3 projekt. Glädjande har varit att kunna erbjuda de anställda meningsfulla sysselsättningar vilket har medfört värdefulla insatser. Exempel på detta är fotografering och registrering av föremål, svara i museets telefon med bl.a. bokningar, sköta reception och cafeteria, städa, underhålla byggnader och föremål, klippa gräs och vårda området.
Informationen på internet har kompletterats med att museet numera även är med i Facebook.
Under året har tre tidningar (Länstidningen, Folkbladet och NT) gjort flera reportage från föreningens verksamhet och evenemang. Samtliga reportage har varit i positiv anda och gett mycket bra reklam.
Museiföreningen har medverkat i Finspångs kommuns turistbroschyr för 2013. Den gavs ut i en upplaga på 30 000 ex. och delas bl.a. ut till samtliga hushåll i Finspång. Den har dessutom funnits på turistbyrån och andra turiststråk. Museiföreningen fanns med dels i adressförteckningen och dessutom med redaktionell text samt en bild från museet. Museet har funnits på turistkartan över Finspångs kommun, med annons och numrerad hänvisning.
 
Museiföreningen har deltagit med bild och text i katalogen som gavs ut av ”Arbetsamma museer” för 2013
Arbetsamma museer är ett samarbetsråd med säte i Norrköping. Man ger ut en museiguide för hela Sverige.
Museet har under året även haft en egen broschyr i form av ett vikt färgkopierat A4-blad.
 
2014
Under 2014 har ett antal större och mindre evenemang genomförts vid museet .Valborgsmässofirandet hölls traditionsenligt vid museet i samarbete med Byarådet. Museets dag 10 maj hade 656 betalande besökare (Motsvarande dag: 2012 kom 347 betalande och 2013 kom 550 betalande).
Årets upplaga av ”Bondgården Förr” blev en stor succé. Antalet betalande besökare var 1229 personer. Till detta kan räknas in ett stort antal barn, knallar och funktionärer. Totalt torde över 1800 personer ha rört sig inom museiområdet under lördagen. Motsvarande siffror var 1346 betalande år 2013 och 1367 betalande år 2012. Bakluckeloppis anordnades under sommaren.
 
Två kvällar anordnades ”Allsång och Önskelåtar”under medverkan av Lotta Källström och Roland Engdahl. Den 1 juli, som hade lite dåligt väder under dagen, betalade 69 personer entré och den 28 juli kom 132 personer. Ett annat trevligt inslag vid museet var en surströmmingsfest som anordnades den 9 augusti.
18 personer boende på äldreboendet Hällesta`gården plus personal var under en dag inbjudna till museet. Museet stod för transport, förtäring och guidning. Besöket blev mycket uppskattat.

 Den 10 oktober anordnades en berättarafton i Museets cafeteria. Den gav mersmak
Några dagar före jul medverkade museiföreningen i ”Jul i Ljusfallshammar”.  Besökarna kunde bl.a.  äta hemlagad julgröt och fynda bland knallarna vid museet.
 
Angående evenemang blev föreningen kontaktad av STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå), som av någon anledning blivit uppmärksammade på att vi använder oss av musik vid några tillfällen under året. Efter förhandlingar med STIM har vi nu en överenskommelse inkluderande en licens.
 
Antalet betalande besökare, som enbart besökt museet, är 420 personer.
Lägger man ihop alla evenemang och där räknar med inbjudna gäster, ungdomar under 16 år, sponsorer och knallar har säkerligen över 3000 personer strövat omkring under året och njutit av den trivsamma miljön. Uthyrning av cafeterian för möten har minskat från föregående år stannade på två tillfällen.
 
Föreningen har deltagit i ett antal möten och informationsträffar, som anordnas av kommunens turistsamordnare. Mötena ger både god information om pågående turistsatsningar samt goda kontakter med andra turistföretag inom kommunen. Museet deltar i Finspångs kommuns turistnäring och är bl.a. s.k. projektägare i ett utvecklingsprojekt om ”Besöksnäringen i Finspång”. Projektet leds och sköts av Upplevelsekompetens i Linköping AB.
 
En mycket viktig och värdefull milstolpe för Lantbruksmuseets upplevdes under året då den trapphiss för personer med funktionshinder, som Röda korsets Hällestadskrets sponsrat, blev installerad och kunde tas i bruk lagom till sommarens alla besök.
 
Föreningen har under året haft ett trettiotal sponsorer, som bidragit med bl.a. pengar, material och arbetsinsatser.
Sponsorernas namn finns på en särskild tavla vid huvudentrén samt på föreningens hemsida. Två sponsorer, med en högre insats, har var sin reklamskylt 1x2meter på räcket till övervåningen. XL-Bygg har skänkt en hel del byggmaterial från Solberga. Sponsorernas välvilja har för museet varit mycket värdefull.
 
Verksamheten med loppisboden blev även under 2014 lyckosam och inbringade hela 6430 kronor till föreningen. Många har under året fortsatt att välvilligt skänka försäljningsobjekt, där varje försäljningskrona oavkortat kan gå in i museiverksamheten.
 
Den totala försäkringen hos Östgöta Brandstodsbolag ligger på en årskostnad av 18 920 kronor. Föreningen har förmånen att trafikförsäkring för fordon (ex.vis traktorer), som enbart användes tillfälligt, rapporteras till försäkringsbolaget några dagar i förväg. Förfaringssättet ger fullgott skydd men kostar inte museet något extra.
 
Den iordningställda café- och samlingslokalen har under året använts flitigt. Två av de tre toaletterna var sedan tidigare inkopplade. Den tredje s.k. personaltoaletten är nu även i stort sett klar. Arkivrummet på övre våningen är klart med väv på väggarna, målning, belysning och förvaringshyllor.
Mekanisk verkstaden och smedjan som invigdes under 2013, har vidareutvecklats. Bl.a. har väggar byggts upp till verkstaden och målats på ett effektfullt sätt. Även väggen vid sidan av smedjan har målats och visar nu ett vackert landskap. En fräsmaskin samt stålfästen har köpts till mekaniska verkstaden. En ansökan om bidrag till uppbyggnaden av den mekaniska verkstaden gav ett bidrag på 42 460 kr från Riksantikvarieämbetet.
 
En hel del elinstallationer i utrymmet över cafeterian har utförts. En mindre del av uppfarten till museet har belagts med asfalt. En stor skjutport till museibyggnad nr 2 har tillverkats och monterats. Det är nu möjligt att få ut och in större föremål i den byggnaden. Renovering av godisautomaten pågår. Några av raderna är klara och fortsättning pågår. Däck till flera traktorer är inköpta och monterade. En gångdörr till museibyggnad 1 har tillverkats och monterats. En fin klyvsåg har skänkts till museet. Ett lyftblock att användas för att ”tjudra” sågeverkets tändkulemotor i samband med drift har köpts in. En stor vedmaskin har erhållits från Grytgöls Bruk . Den bemannades av en sågare och två klyvare och har förr försett Grytgöls bruk med bränsle.
 
Museet har även detta år upplevt en tillströmning av historiska och intressanta föremål. En mindre kyrkorgel skänktes under året till museet av Lennart Gustavsson i Sonstorp. Orgeln hittades i ett hus på Sonstorps Bruks ägor. Den är tillverkad, enligt en notering på insidan, av Pelle Molin Stockhult Folkström år 1867. Orgeln är nu monterad och väntar på en lämplig plats.
 
”Upplevelsekompetens i Östergötland HB” arbetade under året fram ett projektförslag med rubriken ”Kulturarvets arvtagare”,
Projektet syftade till att öka barns delaktighet i kulturlivet inom området kulturarv och museer och vände sig i första hand till elever i årskurs fyra eller fem i Finspångs kommun. Tanken var att museets stora samling av äldre föremål från landsbygdens utveckling skulle utgöra en grund att arbeta utifrån.
Projektet var väl genomarbetat och efter ett godkännande från styrelsen skickades ansökan till Allmänna arvsfonden.
Svaret blev tyvärr negativt och Allmänna Arvsfonden avslog ansökan.
 
Museet har från och till under året haft anställd personer via Arbetsförmedlingens fas 3 projekt. Vid årets utgång hade museet två duktiga och intresserade fas3-anställda. Glädjande har som vanligt varit att kunna erbjuda de anställda meningsfulla sysselsättningar vilket har medfört värdefulla insatser. Exempel på detta är fotografering och registrering av föremål, svara i museets telefon med bl.a. bokningar, sköta reception och cafeteria, städa, underhålla byggnader och föremål, klippa gräs och vårda området.Verksamheten med de anställda har fungerat mycket bra och mycket värdefullt arbete har blivit utfört.
 
Utveckling av hemsidan pågår kontinuerligt och en ny moderniserad version håller på att arbetas fram.
Föreningen kan konstatera att hemsidan besökts av många museivänner runt om i Sverige och utlandet.
Informationen på hemsidan är sedan något år kompletterad med medlemskap i Facebook.
 
Under året har tre tidningar (Länstidningen, Folkbladet och NT) gjort flera reportage från föreningens verksamhet och evenemang. Samtliga reportage har varit i positiv anda och gett mycket bra reklam.
 
Museiföreningen har deltagit i ett antal träffar i kommunens turistsatsning. Föreningen  ingår i den nya turistportalen för ”Visit Östergötland”.
Museiföreningen har medverkat i Finspångs kommuns turistbroschyr för 2014. Den gavs ut i en upplaga på 30 000 ex. och delas bl.a. ut till samtliga hushåll i Finspång. Den har dessutom funnits på turistbyrån och andra turiststråk. Museiföreningen fanns med dels i adressförteckningen och dessutom med redaktionell text samt en bild från museet. Museet har funnits på turistkartan över Finspångs kommun, med annons och numrerad hänvisning. Museiföreningen har deltagit med bild och text i katalogen som gavs ut av ”Arbetsamma museer” för 2014 Arbetsamma museer är ett samarbetsråd med säte i Norrköping. Man ger ut en museiguide för hela Sverige. Museiföreningen deltog i den stora museimässan, som anordnades i Arbetets museums lokaler i Norrköping.
 
I samband med evenemang har museet annonserat i Folkbladet, NT, Corren, Länstidningen Motala och Länsposten Örebro. Föreningen deltog i mässan ”Finns i Finspång”, som gick av stapeln i Aluceum den 6 september 2014. Föreningen deltog även med en julannons i Hällestátidningen och i Ljusfallshammars Byaråds tidning Hammarslaget. Vi annonserar i Finspångsguiden och Vägguiden. Museet har medverkat i Byarådets tidning ”Hammarslaget” med en sida i vardera fyra nummer. Museet har under året haft en egen broschyr i form av ett vikt färgkopierat A4-blad. Snygga utskick till organisationer och föreningar har genomförts.
 
Museet var under året inbjudet till ett av Rotarys lunchmöten på Hotell De Geer för att berätta om verksamheten.
 
2015
Under 2015 har ett antal större och mindre evenemang genomförts vid museet.
Valborgsmässofirandet hölls traditionsenligt med fyrverkeri vid museet i samarbete med Byarådet. Inga med vänner sjöng och spelade och Christer Hennum, uppväxt i Ljusfallshammar, höll vårtalet.
 
Söndag 10 maj anordnades fågelskådning i samarbete med naturskyddsföreningen och samlade ca 30 deltagare.
 
Museets dag 16 maj hade 629 betalande besökare (Motsvarande dag: 2012 kom 347, 2013 kom 550 och 2014 kom 656 betalande).
 
Måndagarna 29 juni och 3 augusti var det ”Allsång och önskelåtar” med Roland Engdal och Lotta Källström vid utomhusscenen. Första kvällen med Ragnar Dahlberg som gäst. Första kvällen kom 169 betalande och andra 147 betalande.
 
Söndag den 12 juni var det friluftsgudstjänst med Svenska kyrkan.
 
Lördagen den 25 juli hölls ”Lilla antikrundan” vid museet. Ulrika Di Martini höll föredrag och värderade prylar tillsammans med Stefan Karlsson. Ca 60 personer kom.
 
Lördag den 22 augusti, Surströmmingsskiva, ca 20 deltagare.
 
Söndag den 30 augusti ”Skönsång runt sjön” med bl a krax-kören från Kumla, 46 betalande.
 
5 – 6 september firade Byarådet 15 år med aktiviteter i hela samhället.
Söndagen den 6 var en blöt dag men ett mycket uppskattat tornerspel kunde ses på stora parkeringen. Uppvisning av s.k drönare, som tog kort på museet från ovan. Hunduppvisning kunde också beses.
Årets upplaga av ”Bondgården Förr” blev en stor succé. Antalet betalande besökare var 1449 personer. Till detta kan räknas in ett stort antal barn, knallar och funktionärer. Totalt torde över 2000 personer ha rört sig inom museiområdet under lördagen.
Motsvarande siffror 2014 kom 1226, 2013 kom 1346 och 2012 kom 1367 betalande.
 
Boende på äldreboendet Hällesta`gården och Hårstorp plus personal var inbjudna till museet. Museet stod för transport, förtäring och guidning. Besöket blev mycket uppskattade.
 
I slutet av november medverkade museiföreningen i ”Jul i Ljusfallshammar” då allmänheten bl.a. kunde äta hemlagad julgröt och fynda bland knallarna vid museet. Cirka 170 besökare.
 
 
Öppethållande och besökare
Öppettiderna under 2015 var generöst tilltagna tack vare att vi hade personer från Fas 3, som bemannade reception, cafeteria och telefon samt en fin insats från styrelsemedlemmarna, som hade ansvar för varsin vecka.
 
Antalet betalande besökare, som enbart besökt museet, är 619 personer.
Lägger man ihop alla evenemang och där räknar med inbjudna gäster, ungdomar under 16 år, sponsorer och knallar har säkerligen över 3000 personer strövat omkring under året och njutit av den trivsamma miljön.
 
Uthyrning av cafeterian för möten stannade på sex tillfällen.
 
Kommunkontakter
Föreningen har deltagit i några möten, som anordnats av kommunens turistsamordnare. Mötena ger både god information om pågående turistsatsningar samt goda kontakter med andra turistföretag inom kommunen.
Museet har deltagit i Finspångs kommuns turistnärings satsning ”Destination Finspång” som har drivits i form av workshops.
 
Sponsring
Föreningen har under året haft ett trettiotal sponsorer, som bidragit med bl.a. pengar, material och arbetsinsatser.
Sponsorernas namn finns på en särskild tavla vid huvudentrén samt på föreningens hemsida. Två sponsorer, med en högre insats, har var sin reklamskylt 1x2meter på räcket till övervåningen.
XL-Bygg har skänkt en hel del byggmaterial från Solberga.
Sponsorernas välvilja har för museet varit mycket värdefull.
 
Loppisboden
Verksamheten med loppisboden blev även under 2015 lyckosam och inbringade hela 5737 kronor till föreningen. Många har under året fortsatt att välvilligt skänka försäljningsobjekt, där varje försäljningskrona oavkortat kan gå in i museiverksamheten.
 
Försäkringar
Den totala försäkringen hos Östgöta Brandstodsbolag ligger på en årskostnad av 17 104 krono.
 
Samlingslokalen
Café- och samlingslokalen har under året använts till styrelsemöten, externa möten, gruppbesök, allmänna arrangemang och samlingspunkt för Fas-3 anställda.
 
Utförda arbeten på anläggningen
Mekanisk verkstaden och smedjan som invigdes under 2013, har vidareutvecklats.
En hel del elinstallationer i utrymmet över cafeterian har utförts.
Takfotsplåtar har monterats med hjälp av en skylift på stora hallens norrsida.
Alla byggnader har rödfärgats av en extern firma till ett pris av ung. 50.000:- . Det  vita har målats av medlemmar.
I samband med målningen har en stor uppröjning skett runt byggnaderna.
Ett uppvärmt rum där färger kan förvaras har färdigställts.   
Nya miljöer har byggds upp.  Maria Callissrndorf har skapat ”Smedens hem” . En skolsal är uppbyggd och inredd av medlemmar.
Utanför såghuset har arbetet med att uppföra ett virkesförråd  påbörjats.
Montage av pallställ och uppställning av museiföremål har påbörjats i Museibyggnad nr 1.
En spiraltrappa, som ska monteras för utrymning från övervåningen på stora hallen, har blästrats och målats svart av Viking Industrimålning.
 
Enhetliga bord och stolar för 50-60 personer till cafeterian har köpts in.
 
Arbetet med registrering och katalogisering av föremål vid museet pågår målinriktat. Bl.a har man inventerat och listat föremål som skall fotas.
Listan innehåller ett antal föremålsgrupper med olika nummerserier och med plats för ett flertal uppgifter, såsom ägare och donatorer. Till varje inventarienummer kopplas även intressanta fakta, historik och bilder, som kan visas då man söker på ett speciellt inventarienummer i listan. Listan är gjord i Excel.
Som tidigare år får museet ta emot föremål från engagerade och vänliga människor.

De anställda i Arbetsförmedlingen FAS 3-projekt har kunna erbjudas meningsfulla sysselsättningar. Verksamheten har under året fungerat bra och mycket värdefullt arbete har blivit utfört.
 
Hemsidan fungerar bra som reklam för museet. Många besök har registrerats. Speciellt runt våra aktivitetsdagar.
 
Kontakter med massmedia
Under året har tre tidningar (Länstidningen, Folkbladet och NT) gjort reportage från föreningens verksamhet och evenemang. Samtliga reportage har varit i positiv anda och gett mycket bra reklam.
 
PR
Museiföreningen har deltagit i ett antal träffar i kommunens turistsatsning.
Föreningen ingår i den nya turistportalen för ”Aktiva Östergötland”.
Museiföreningen har medverkat i Finspångs kommuns turistbroschyr för 2015. Den gavs ut i en upplaga på 30 000 ex. och delas bl.a. ut till samtliga hushåll i Finspång. Den har dessutom funnits på turistbyrån och andra turiststråk.
Museiföreningen fanns med dels i adressförteckningen och dessutom med redaktionell text samt en bild från museet.
Museet har funnits på turistkartan över Finspångs kommun, med annons och numrerad hänvisning.
Museiföreningen har deltagit med bild och text i katalogen som gavs ut av ”Arbetsamma museer” för 2015
Arbetsamma museer är ett samarbetsråd med säte i Norrköping. Man ger ut en museiguide för hela Sverige.
Museiföreningen deltog i den stora museimässan, som anordnades i Arbetets museums lokaler i Norrköping.
I samband med vissa evenemang har museet annonserat i Folkbladet, NT, Corren, Länstidningen Motala och Länsposten Örebro.
Museet har under året haft en egen broschyr i form av ett tvåsidigt vikt färgkopierat A4-blad, som kopierats på museets laserskrivare.
Föreningen deltog med en julannons i Hällestátidningen och i Ljusfallshammars Byaråds tidning Hammarslaget.
Vi annonserar i Finspångsguiden och Vägguiden
Museet har medverkat i Byarådets tidning ”Hammarslaget” med en sida i vardera fyra nummer.
 
 
 
Copyright Lantbruksmuseet Ljusfallshammar